Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 27 2018

softboi

(...) I tak, wierzę w długie, wilgotne pocałunki, kiedy ten świat się zaczyna i kiedy się kończy.

— Piotr C. Pokolenie Ikea
Reposted fromyourtitle yourtitle

November 26 2018

softboi

Tak to się zaczyna.
Spoglądasz na kogoś,
kogo nie widziałeś nigdy przedtem
i nagle go rozpoznajesz.
To wszystko.
Po prostu go rozpoznajesz.
Tak to się zaczyna.

— Tony Parsons
softboi
6081 a8cf 500
Reposted from4777727772 4777727772

November 25 2018

softboi
softboi
softboi
softboi
5608 6c45
softboi
3661 4350 500
softboi
Znać właściwą drogę, a iść właściwą drogą, to dwie różne rzeczy.
— Matrix cz.I

November 24 2018

softboi
7779 f593
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viaIamdonehere Iamdonehere
softboi
1580 6a4c
Reposted fromkatalama katalama viaIamdonehere Iamdonehere
softboi
5051 3e3f
Reposted fromcarameltea carameltea viaIamdonehere Iamdonehere
softboi
5348 2d75
softboi
Ta znajomość mąci mi w głowie. Bardziej niż poprzednie. Wszystko staje się jeszcze bardziej niezrozumiałe.
— psychiatro, widzimy się już wkrótce
Reposted fromniezwyykla niezwyykla vialisekhipisek lisekhipisek
softboi
poprzytulaj mnie, nawet jeśli tylko myślami
Reposted frompinkcacaoo pinkcacaoo vialisekhipisek lisekhipisek
softboi
Moje myśli opiekują się Tobą. Niezależnie czy bez Twojej, czy za Twoją zgodą.
— Edward Stachura
Reposted fromblackismycolour blackismycolour
softboi
softboi
5132 2efe 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek
softboi
Jeśli dwie osoby mają być razem to w końcu znajdą na to sposób.
— Bezimienna
3788 8fc0
Reposted fromzzuuoo zzuuoo vialisekhipisek lisekhipisek
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl